Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag

Learning Banner

Pag-aaral sa Hilagang Kanlurang Ontario

Ang edukasyon o pag-aaral ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay sa Hilagang-Kanlurang Ontario. Isang malaking responsabilidad namin na pag-aralin at bigyan ng panghabangbuhay na pagkakataong matuto ang aming kabataan.

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay may mahuhusay na mga paaralan, mula kindergarten tuloy-tuloy hanggang pamantasan. Ito ay kailangan at obligado at walang bayad para sa lahat ng malilit na mga bata at ng kabataan sa pagitan ng edad na lima hanggang labingwalo (5 - 18) para tumanggap ng edukasyon sa pamamagitan ng pipiliin nilang wika, Ingles o Pranses, ang dalawang (2) opisyal na wika ng Canada. Ang pag-aaral sa kapwa mababa at mataas na paaralan sa Hilagang-Kanlurang Ontario ay itinuturo sa kapwa Wikang Ingles at Pranses sa mga pambuliko at pribadong paaralan. Ang mga magulang ay mayroon ding karapatang makapamili sa bagong kaparaanan ng pag-aaral para sa kanilang mga anak na ang tawag ay “homeschool”, na kung saan sa loob ng tahanan mag-aaral ang mga bata sa pamamagitan ng mga magulang o pribado o inarkilang tagapagturo, at hindi sa pormal o nakaugaliang paraan ng pagpunta sa eskwelahan.

Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Ontario ay may tungkuling magbigay ng ibat-ibang sistema o kapamaraanan ng libreng pag-aaral. Sa buong Hilagang-Kanlurang Ontario ay may daan-daang libreng pambulikong mababa at mataas na paaralan na may mga laang-salapi. Ang mga ito ay naghahandog ng primera-klaseng edukasyon sa lahat ng mga mag-aaral na ibat-iba ang mga kakayahan, kasama na dito ang yaong mga mag-aaral na may mga espesyal o naiibang pangangailangan at kakayahan.

Maliliit halos lahat ang karamihan ng mga bilang ng mag-aaral sa mga silid-aralan sa mga paaralan sa Hilagang Kanlurang Ontario at kaakibat na nito ang mataas na antas ng mag-aaral sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang o aritmetiko. Kabilang sa mga kasintulad na pakinabang ay ang mainam o magaling na maliit na tumbas o bilang ng mga mag-aaral sa bawat isang tagapagturo, mga makabagong teknolohiya sa pagtuturo at makabagong kagamitan sa mga paaralan.

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay kasing-maipagmamalaki mo sa mga mahuhusay na kolehiyo at unibersidad sa buong mundo na nag-aalok ng malawak na mapapagpiliang mga kursong bokasyonal na pangmadalian o natatapos sa maikling panahon katulad ng pagluluto, pang-kolehiyo na natatapos sa loob ng isa, dalawa o tatlong taon (1,2 ,3 taon) katulad ng “dental hygienist ‘ na nangangalaga sa ating mga ngipin at pang-unibersidad katulad ng pagka-ehinyero o “nurse.” Ang “Northern Ontario School of Medicine” (NOSM) o ang Paaralan ng Panggagamot ng Hilagang Ontario, na nagbukas ng kanyang sangay sa Thunder Bay noong taong dalawang libo at lima (2005), ay ang unang bagong paaralan ng medisina sa Canada sa nakalipas na tatlumpong (30) taon.

Mayroon sa iba’t-ibang pook ng rehiyon ang pagtuturo sa mga mayor de edad at mga pagsasanay sa iba’t-ibang larangan at kabilang dito ang uri ng pag-aaral na maii-akma mo sa iyong kalagayan at panahon at ang mga tinatawag na “virtual learning programs” o ang pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng internet, sa pamamagitan ng kapamara-anang teknolohiya katukad ng “Contact North (sa Ingles) o Contact Nord (sa Pranses), o Pakikialam-Hilaga. Kung ikaw isang magulang, kabataang mag-aaral o isang mayor de edad na umaasang bumalik sa pag-aaral, mahalaga ang malaman ang tungkol sa mga kaparaanan ng pag-aaral sa Canada at mga panghabang-buhay na pagkakataon na mayroon para sa iyo at ng iyong mag-anak.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©