Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Galerya o Tanghalan ng mga Larawan |
Thumbnail of NWO in the Fall for Photo Gallery

Mga Kaagarang Impormasyon |
Ang Lawang Superior ang pinakamalaking lawang tubig-tabang sa mundo at suklob nito ang humigit-kumulang na sampung-porsiyent0 (10%) na kailangang tubig na tabang ng daigidaig.

Lathaing Pangkarapatan at Pagtatatuwa. Mga Karapatang Paglalaan ng Korporasyon ng Lungsod ng Thunder Bay ©

Ang Dulugang ito ay sinusuportahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Ontario sa pamamagitan ng Ministry of Citizenship and Immigration at ng Pambansang Pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Citizenship and Immigration Canada.

Lathaing Pangkarapatan at Pagtatatuwa

Pakibasa ng maingat ang Pagtatatuwang ito at ang Paunawa ng Karapatang Magpalathala at ng kabuo-an nito bago magpatuloy.

Ang Dulugan o Beranda ng Imigrasyon ng  Hilagang-Kanlurang Ontario (Ang Dulugan) ay  binuo sa pamamagitan ng pagkakasama kalakip ang pagsali ng mga lungsod, bayan at bayan-bayanan ng Hilagang-Kanlurang Ontario (na dito ay tinutukoy na mga “bayan”). Saklaw ng  Dulugan  na ito ang mga kaalaman na  pangkaraniwan ay  hinggil sa Hilagang-Kanlurang Ontario, Lalawigan ng Ontario, at ng   Bansa ng Canada, gayon din ang mga impormasyon na ibinigay ng bawat bayan na nakilahok.

Karapatang Magpalathala © Korporasyon ng Lungsod ng Thunder Bay 2010 (para sa mga lumahok nga mga bayan)

Mga Isyu Alinsunod sa Batas

Ang Dulugang Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario ay ginawang-gamit pang-impormasyon lamang. Ang mga kalahok na mga bayan ay hindi tumatanggap ng ano mang pananagutan para kapagdakang pagtitiwala at ang lahat ng kaalaman na ibinigay ay walang ano mang garantya .

Ang mga bayan ay hindi tumatanggap ng ano mang pananagutan hinggil sa ganap na kawastuan ng lahat ng impormasyon, kabilang ang mga paksa at salita na isinalin sa mga wika maliban sa Ingles, at sila ay hindi rin mananagot sa alin mang pinagkagastahan o kapinsalaan na tuwiran o hindi tuwiran na dulot nitong resulta mula sa paggamit ng mga kaalamang ito. Ang mga impormasyon kagaya ng mga nabanggit ay dapat malayang siyasayatin ng sarili bago gamitin o pagkatiwalaan. Ang mga sinalin na mga salita at paksa ay itinakda para pang-kaalaman at kaalwanan lamang.

Maaring ang mga impormasyon ay may mga mali o nakaligtaan. Ang mga bayan ay wala ditong pagtutol at pagsasalungat.

Kaugnayan ng  mga kaalaman ay ang mabilis na pagbabago ng mga batayang paksa. Ang mga laman ng kinalalagyan ng mga impormasyon sa mga pahinang ito  sa internet ay maaaring hindi tumpak sa panahon ng iyong pagkakabasa ng mga ito. Ang tumpak na tumpak na mga kaalaman sa mga pahinang ito sa internet ay maaring kaagarang lumipas na  pagkatapos na pagkatapos mong mabasa at matunghayan ang mga ito

Ang mga iba’t-ibang bayan ay hindi mananagot at hindi magbibigay ng mga  garantiya para sa mga laman ng alin mang  mga impormasyon na nakaugnay sa iba’t-ibang kinalalagyang pahina ng mga  ito  sa internet o alin din naman sa mga ibang nakaugnay sa loob , halimbawa, ng isang mga nakaugnay na mga paksa o pahina sa internet. Sa pagsasali ng ano mang nakaugnay na mga impormasyon sa internet, ang mga bayan ay hindi nagpapahiwatig ng pagsang-ayon o pag-eendorso, pagsisiyasat o pagtitiyak ng mga nakaugnay na mga pahina o paksa  sa internet  at ang lahat –lahat ng mga takda at kondisyon, kalakip na dito ang mga pagtatatuwa, pagpapaubaya at pinalabas na mga impormasyon katulad ng mga kasamang mga paksa at kaalaman na dito ay nakaugnay sa mga nabanggit na mga pahina at paksa sa internet.


Teknolohiya

Ang Dulugan o Beranda Pang-Imigrasyon ng Hilagang –Kanlurang Ontario ay pinakamagaling na tingnan sa “computer” o “laptop”   na bagong-bago  ang uri at bersiyon, may pangalan at mahusay ang  pagkakagawa , yaong  may “resolution”  na 1024 x 768 at gamit ang   “Microsoft Internet Explorer” 6.0, o mas mataas pa nitong bersiyon, o sa “Firefox” 3.0 o mas mataas pa nito, dalawang klase ng “browser” na ginagamitt upang makapasok sa  o basahin ang di mabilang o  milyon-milyon na mga pahina sa internet.

Ang katulad ng Dulugang Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario ay gumagamit ng tinatawag na “JavaScripts, Flash at ASP.NET”, na mga ginagamit sa pagtitingin o pagbabasa ng mga bagay-bagay na may titik sa mga pahina sa internet.Subalit kung ang gamit mo ay mga “browsers” na mas mababa sa o mas luma pa na bersiyon o uri ng “Microsoft Internet Explorer “ 6.0, maaring mawawala ang ibang mga katangian ng mga pahina o bagay-bagay na nagpapagaling o nagpapaganda ang pagtunghay o pagbabasa ng mga ito sa internet.


Mga Nalikom na Kaalaman

Pag bumisita o tumingin  ka sa aming “website” , dulugan o kinalalagyan ng mga basahin, larawan o bagay-bagay tungkol sa amin sa internet, ang aming “web server” (na ginagamit ng internet sa paglalagay, pagtatago at pag-iingat na maraming-maraming impormasyon , at nag-uugnay sa buong mundo ng  milyon-milyon na dulugan na kinaroroonan ng  mga di mabilang na mga pahina o  impormasyon ) ay agarang nanlilikom ng limitadong dami ng impormasyon na mahalaga para sa pagpapatakbo at kaligtasan  ng aming mga impormasyon na nakalagay sa aming dulugan sa loob ng internet. Ilan sa mga impormasyon na ito (katulad halimbawa ng “browser type” o klase ng “browser” ay hindi nagpapakilala kung sino ka o sino siya, habang ang ibang impormasyon naman, katulad ng iyong teritoryo o sakop na pangalan o adres, ay maaaring ikaw ay kilalanin o makikilala ka. Ang saklaw  ng personal na pagkakakilanlan ay kadalasan o karamihan ay batay sa o nakadepende sa “naming standards” o mga pamantayan ng pagbibigay ng pangalan, na sinusundan ng iyong “internet service provider” o ang kompanya na nagbibigay ng serbisyo para sa iyong internet. Maaari mong siyasatin  sa iyong “service provider” upang makapagtanong ka tungkol sa kanilang mga patakaran at pagsasagawa sa bahagi o bagay na ito.

Ang Dulugan ng Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario ay gumagamit ng “cookies” , na koleksiyon ng mga impormasyon na kadalasan ay kalakip ang  “username” (pangalan na ginagamit bilang pagkakakilanlan) at pangkasalukuyang araw at oras, na nakalagay o nakatago sa personal na computer na gumagamit ng internet para sa  estatistikong pagsusuri ng mga data at impormasyon at mga bahagi na itinalaga para sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa na kapwa nasa parehong “website”, at lumilikom ng mga kaalaman na kusang-loob na ibinibigay sa pamamagitan ng mga kaparaanan na katulad ng pagbibigay ng kuro-kuro, palagay o katugunan at “application forms” (Ito ay mga blankong dokumento o papeles na pinupunan o sinusulatan ng iba’t-ibang impormasyon o kasagutan sa mga nakasulat na mga katanungan.

Ano mang impormasyon na aming lilikomin mula sa aming “website” o dulugan sa loob ng internet ay  aming isinasagawa alinsunod sa “Municipal Freedom of Information” (Pambayang  Kalayaan ng Kaalaman) at ng “Protection of Privacy Act” (Batas sa Pag-iingat ng  mga Pribado, Personal o Pinanganga-ingatang Impormasyon o Bagay-bagay)

Ano mang mga katanungan tungkol sa  mga suliranin na may kinalaman  sa mga pribado, personal o kinanganga-ingatan na impormasyon  na may kaugnayan sa “Northwestern Ontario Immigration Portal” (Dulugang Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario) ay maaaring ibigay o ideretso sa “City of Thunder Bay Corporate Technology Division” (Sangay Pang-Teknolohiya ng Korporasyon ng Thunder Bay) Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act Coordinator


Tulong

Kung ikaw ay nakakaranas ng malalang suliranin sa pagtingin o paggamit sa aming “website”, para sa kailangan ninyong tulong, makipag-ugnayan sa Corporate Webmaster ng Dulugang Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario o sa tagagawa ng inyong “computer”.