Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Shuniah

Ang bayan ng Shuniah ay nasa dako ng malinis na baybayin ng Lake Superior, na nasa silangan lang ng Lungsod ng Thunder Bay. Ang Shuniah ay isang napakalaking lawak ng kaparangan sa Canada, at namumutiktik ng mga ilog at lawa, na tumatatak sa Shuniah na isang bantayug na bayan ng Canada.  Sa tahimik at mapayapang bayang ito, ang aming mga mamamayan ay nakakapagtamasa ng mga tinatag na sari-saring palatuntunang libangan para sa mga bata, mayor de edad at nakatatanda, kabilang na dito ang mga sumusunod:

 • Mga liwasang bayan para kamping, paglaruan, para palakasan at paligsahan at languyan.
 • “Golf”
 • “Tennis”
 • “Skiing” ( ang ‘ski’ay isang kagamitan na ginawa para sa taong gumagamit nito upang siya ay  makapag-dausdos sa niyebe) na palusong at pang-ibayong  bayan
 • Pambayang pag-aaral sa eskwelahan
 • Mga karihan o lugar-kainan
 • Mga tindahan ng mga regalo at bagay na gawang-sining
 • Mga tindahang sari-sari
 • Pangaserahan
 • Mga motel at liwasang-bayan
 • Mga bunsoran ng mga banka at paraw

Ang Lawang Superior ay nagbibigay, na walang katulad, sa mga mamamayan ng mga espeyal na mga lugar o kaya, edipisyo kung saan sila ay makapaglibang, makapagpahinga o magpalipas lang ng oras. Maliban sa kanyang karingalan at pambihirang mga tanawin, ito ay ang isang napakahalaga para sa “kayaking” o ang isport na ang gamit ay “kayak” na isang maliit na kasin-tulad ng banka na hindi pinapatakbo ng motor at nagmula pa sa mga “Inuit” ( mga katutubo na nakatira sa mataas na bahagi ng hilaga ng Canada). Ang Lake Superior ay kilala rin para sa “canoeing”, isa ring isport na ang gamit ay “canoe” na kasintulad din ng “kayak” at banka, kaya lang ito ay mas makitid at mas magaan sa bigat. Popular din ang Lawang Superior para sa pag-paparaw, isport na pangingisda at “skiing” sa tubig.  Ang aming mga lawa na malayo sa aplaya at mga ilog ay nagpapakita ng  halimbawa ng bako-baku at paliko-likong tanawin ng Hilagang-Kanlurang Ontario at ito ay nagbibigay ng himpilan para sa maraming iba’t-ibang  kasiglahang-paglilibang tulad ng pangangaso, pangingisda,” snow shoeing”, na ang gamit pag naglalalakad  sa niyebe ay  kaka-ibang sapatos o tsinelas na nagsisilbing protiksiyon para sa paa at pati na rin ng buong katawan, “snowmobiling”, na isang klase na pansasakyan na ginagamit sa paglilibot-libot sa ibang dako sa ibabaw ng mga niyebe, “skiing” at paglalakad-lakad.

Ang ibig sabihin ng Shuniah ay pilak sa Ojibwe, na kinikilalang pinakamalaking kalipunan ng mga katutubo o Mga Naunang Bansa sa hilagang bahagi ng America at Canada. Ang pilak ay isang mamahaling mambato o mineral na malawak na minina sa loob ng buong isandataang taon sa Shuniah.  Karamihan ng  itsura  ng kalupaan nito ay resulta ng mga “glaciers”, na masa na mga niyebe na tumigil sa lupain ng napakahabang panahon at  sinukloban ang rehiyon na ito, labinlimang milyong (15,000.000) taon na ang nakakaraan.  Ang mga latak na iniwan ng mga “glacier” ay tinatawag na “Mackenzie Moraine “, isang pook na mayaman ng mga pinagsamang mga latak. Ang Amethyst ay isang medyo-mamahaling bato na nakikita sa lahat ng dako ng Shuniah at ito ay minimina para pangkalakal at ginagamit sa maraming mga lokal na tindahan at pagawaan ng mga alahas, mga iba’t ibang bagay na gawang-sining at mga pangregalo.

Ang Munisipyo ng Shuniah ay nagbibigay ng mga pagkakataon para kapwa panlipunang pagtitipon at katawang-pangkalakasan para sa kanyang mga mamamayan, na nagtataguyod at nanghihimok ng kagalingan at kabutihan at malakas na ugnayan ng mga magkakapitbahay. Ang masigasig at mataginting na damdamin ng lipunan at ang magandang kapaligiran nito ay nagpapaunlad ng isang ganap at malusog na uri ng buhay. Ipagpapatuloy ng Shuniah ang kanyang pagiging mayaman kapwa sa kanyang pamana at kalinangan: isang tunay na hiyas ng Hilagang Kanlurang Ontario.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©