Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Rainy River

Tuloy Po Kayo sa Rainy River

Isang kahanga-hangang lugar upang bisistahin…isang magaling na lugar  kung saan manirahan…

Ang Bayan o Munisipiyo ng Rainy River ay kaakit-akit at mahusay ng pagkaka-ayos na bayan sa “Lake of the  Woods” o Lawa ng mga Kahoy, na nasa deretsong  hilaga ng hangganan ng  Minnesota, Estados Unidos. Ito ay isang  nakatagong likas na kayamanan ng Hilagang-Kanlurang Ontario na may malaking potensyal  para sa mga gustong magbukas  ng negosyo, bumili ng isang bagong bahay para sa pamilya o pasimple lamang, para sa gustong sumikad  ng huli sa isang mga pinakamamagaling ng  pangisngisdang panglilibang o pampalakasan sa buong Canada.

Ang Rainy River ay nag-aalay ng  takbo ng buhay na maalwan  na  nilalalrawan ng maraming  pang-aliwang kasiglahan na mapapakinabangan ng mga mababait na residente na naninirahan dito. Sa kalugod-lugod at masiglang bayan na ito, ay parating may mga bagay na pwedeng gawin, kahit ano man ang iyong gulang, interes o laang panahon-gugulin. Kaya bunga nito, ang Rainy River ay nakaka-akit ng mga nagsisimula pa lang na mga pamilya na naghahangad ng ligtas at malinis na lugar para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak , gayon din para sa mga retirado na gustong  magpahinga sa gitna na kalikasan ngunit kailangang may malapit na mapupuntahan para sa mga mahahalagang pampublikong kagamitan o pasilidad.

Isang mainit na pagtanggap ang naghihintay sa iyo sa panlalawigang bayan na ito. Ito ay isang lugar na ligtas at nakasisiglang bayan na nakakapagpaalaala ng mga araw na lumipas. Ang mga bagong residente ay  mainit na sinasalubong ng  “Welcoming Committee” o Lupon ng Tagapagsalubong na nagbibigay ng pambayang kabatiran at pa-anyaya upang makisapi sa mga iba’t-ibang pampook na samahan at pambayang kalipunan. Dito sa mga samahan o organisasyon na ito matatagpuan mo ang ibang mga miyembro ng bayan at  maging bahagi  sa uri ng kanilang pamumuhay na gusto.

Pag-ukulan ng kaunting panahon na dalawin at manatili sa Rainy River at sandali lamang ay iyong hahangaan ang uri ng buhay sa bayang ito at ang maganda nitong kalikasan na naghihintay na iyong tuklasin.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©