Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Pickle Lake o Lawang-Pickle

Ang Pickle Lake ay ang kahuli-hulihang hangganan ng Ontario ng mga paniraha ng tao …isang antigong lupain na nagbibigay inspirasyon para sa malaki at sari-saring kalikasan, na may napakalalawak na gubat, mga malalayong alulusan, mga hindi pangkaraniwang hayop-gubat at kabigha-bighani na katutubong kasaysayan.

Ang Pickle lake ay ang  pinaka-hilagang  bayan  o most northerly community sa Ontario na mararating mo sa buong-taon sa pamamagitan ng lansangan. Suklob ng rehiyong ito ang libo-libong lawa at ilog, na puno ng Walleye, na  isang klaseng tubig-tabang isda na ang kabuo-an ay halos kwarenta porsyentong (40%) buto at likas sa halos lahat ng buong Canada at kanlurang bahagi ng America, ng “Northern Pike” o “Jackfish” o malapito na ang kinakain halos ay laman ng ibang hayop, ng  “Trout” o isdang mala-salmon na makikita mo sa kapwa tubig-tabang at  tubig-alat, at iba pang uri ng mga isda. Ang mga gubat nito ay nagsisilbing tahanan para sa mga makaharing “moose” at ang pagkalaki-laking kagubatan nito ay tatlong-daang (300) milya mula sa baybayin ng Hudson Bay, na siyang “subartic” o ilalim ng dagat na nasa timog na bahagi ng “Arctic”, ang pinakakanlurang bahagi ng mundo, at sakop nito ang malaking bahagi ng Canada, Greenland, Russia, Alaska, Iceland, Norway, Sweden at Finland.

Maliban sa “moose”, ang rehiyon ay nag-aalay din ng mga pagkakataon na makakita ng “woodland caribou”, klase ng usang reno na laganap sa “Arctic “at “Subarctic.”, ang mailap na “timber wolf” o lobo na mabangis at klase ng aso na hindi maamo na nananatiling buhay hanggang ngayon at matibay na nalampasan nila  ang “Ice Age” o  ang  kapanahunan noon na sobrang napakalamig dahil ang malaking bahagi ng mundo ay nasusukloban ng mga “glaciers”  o gleyser, na malalaki at malalawak na tumpok ng niyebe o yelo. Maliban sa  mga caribou at wolf, nandiyan din ang “black bear” o itim na oso, mga ibon na asintahan ng pamamaril, mga kalbong agila, “gulls”-  na klase ng mga ibon na kulay-abo o puti at namamalagi sa mga baybayin, mga uwak, mga ibon na palagiang nandiyan at umaawit at mga galang ibon katulad ng mga pato, gansa at tugak.

Ang Township of  Pickle Lake  ay may humigit-kumulang na apa’t na daan at limampung (450) mga local na residente at ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng “Highway 599” o “Lansangang-Bayan Bilang 599.” Upang marating or reach Pickle Lake , masisiyahan ka sa  magagandang tanawin,   na  tatlong (3) oras na paglalakbay pahilaga ng Ignace  mula sa “Trans-Canada Highway” o Gitnang Lansangang-Bayan ng Canada, Ontario, sa tabi ng pang-lahat ng panahon na naas-palto o sementadong “Highway 599.” Ang “Wasaya Airlines” o ang Kompanya ng Sasakyang Himpapawid ng Wasaya ay nagtakda ng panghimpapawid na serbisyo  mula Lunes hanggang Biyernes papuntang Pickle Lake mula Thunder Bay, Ontario.

Ang daang  aspaltado o sementado papuntang Pickle Lake ay marahil hindi tuloy-tuloy subalit may mahusay itong napapanatiling daang – graba  (The North Road o Ang Kanlurang Daan) na may habang dalawang-daan at limampung  (250) kilometro na kalayuan  patungo sa hilaga  at kanluran ng Pickle Lake hanggang “Windigo Lake” o Lawa ng Windigo. Ang pag-ginaw ng husto sa panahong tag-lamig ay nagpapahintulot para sa paggawa ng mga daan mula sa yelo at matigas na tambak ng niyebe, na kung simpleng tawagin ay “winter roads” o mga daang pang-taglamig. Ang mga ito ay nagbibigay ng ibang daanan papunta at pabalik para sa higit na labinglimang (150) nakahiwalay na “First Nations” o Mga Naunang Bansa na bayan at bayan-bayanan na nasa hilaga ng Pickle Lake.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©