Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Dorion

Ang bayan ng Dorion ay matatagpuan pitumpung kilometriko (70 km) sa silangan ng Thunder Bay, sa baybayin ng magandang Lawang-Superior. Ang Dorion ay naghahandog ng matahimik na buhay, libre sa magusot na buhay sa lungsod, ganap na pook para sa pagtatatag na pamilya na ligtas at magiliw na kapaligiran. Ang mga magkakapitbahay ay magkakakilala bawa’t  isa  at nag-aalok ng tulong at pagkakaibigan, na magkakasama sa maraming sambayanang pagkilos at gawain.

Ang Dorion ay isang kabukiran o rural na bayan na may tatlong daa’t limampung  (350) mamamayan. Napapaligiran ng malilinis na lawa at ilog ng “Canadian Shield”, na itinuturing  na napakalaki at napakatibay  na bahagi ng lupain at nagsisilbing tabing ng Canada at  humigit kumulang ay kalahating bahagi  ng buong Canada. Ang pook ng Dorion  ay tinatawag na “Canyon Country” dahil sakop nito ay maraming barangkang lupain. Sa Dorion ay makikita mo ang “Ouimet Canyon  Provincial Park” o ang Panlalawigang Liwasang-Bayan ng Barangka ng Ouimet na tanyag sa buong mundo, at ang “Eagle Canyon” o Barangka ng  Agila. Ipinagmamalaki ng Eagle Canyon ang kanyang pinakamahabang nakabiting tulay sa buong Canada. Ang pook ng Dorion ay nag-aalok ng natural na ganda na mararating mo sa maikling sandali lamang mula sa ating mga tahanan.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©