Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan ng Hornepayne

Tuloy po kayo sa Hornepayne, Ontario

Ang bayan-bayanan ng Hornepayne ay isang maliit na bayan na may maliit na riles at pagawaan ng tabla na nasa pusod ng “boreal” na kagubatan ng Hilagang Ontario. Ang kanyang paliko-likong kagandahan at kasaganaan ng mga lawa at ilog ay nag-aalay ng isang katahimikan ng pag-iisa na hind madaling matagpuan sa mga mas matimog na bahagi ng lalawigan.

Isang kanlungan nga mga mangangaso at mangingisda, ang Hornepayne  ay isang kilalang-kilalang pinupuntahan ng mga naghahanap ng totoong karanasan sa kaparangan . Mga “moose” at itim na oso ay masagana  at nag-aalay ng nakakatuwang karanasan para doon na may hilig sa pagkukuha ng mga larawan.  Gayon din naman sa tag-lamig, “snowmobiling” ay isang  sikat ng palakasa’t paglilibang  at kami ay kabahagi ng tinatawag na “Snow Challenge Loop” o Sirkulo ng Hamon ng Niyebe”

Ang Hornepayne, na may 1,200 mamamayan, ay matatagpuan sa tabi ng “Canadian National Railway” (CNR) line o sa hilera ng Pambansang Riles ng Canada,  na nasa kalagitnaang pagitan ng  Toronto at Winnipeg. Ito ay pinaglilingkuran tatlong beses bawat linggo ng VIA (sa pamamagitan)  pampasaherong tren na nagdadala ng mga manlalakbay mula baybayin ng kanluran sa baybayin ng silangan ng Canada. Ito ay mahalagang koneksiyon sa pagitan ng “Trans Canada Highway 17” at “Highway 11”.  Ang aming paliparang panghimpapawid ay nagkakaloob ng ibang kaparaanang pansasakyan papunta at paaalis sa aming bayan sa pamamagitan ng mga arkiladong paglalakbay.

Ang Hornepayne, bilang isang maliit na bayan na may malaking puso, ay isang kahanga-hangang pook kung saan magandang magtatag ng pamilya. Ang marami nitong handog na pagkakataon na mapapaglibangan at mga palatuntunan sa mga oras pagkatapos ng trabaho at pag-aaral ay nagpapanatili sa mga bata upang sila ay may parating ginagawa. Ang aming pasilidades sa panggagamot ay mga nangunguna at makabago at ang aming kawaning medical ay walang kaparis. Ang maagap na kalingang personal ay  may garantiya.

Ang pagtatayo ng bagong mababang paaralan at kooperatibang planta ng paggawa ng  enerhiya ay mga nakatututwang pag-unlad para sa aming bayan, na nagtatatag ng mga bagong pagkakataon at nagtataguyod ng malawakang kaunlaran para sa bayan.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©