Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Pagdating Mo |
Galerya o Tanghalan ng mga Larawan |
Thumbnail of NWO in the Fall for Photo Gallery

Mga Kaagarang Impormasyon |
Ang Ontario ay may dalawang daan at limampung libo o 250,000 na lawa na bumubuo ng humigit kumulang ng ikatlong (1/3) bahagi ng tubig-tabang ng mundo.

Lathaing Pangkarapatan at Pagtatatuwa. Mga Karapatang Paglalaan ng Korporasyon ng Lungsod ng Thunder Bay ©

Ang Dulugang ito ay sinusuportahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Ontario sa pamamagitan ng Ministry of Citizenship and Immigration at ng Pambansang Pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Citizenship and Immigration Canada.

Pagdating Mo

Pagkadating mo sa bagong lungsod o bayan, ang paraan sa pag-aayos ng iyong buhay ay maaaring matrabaho. Maraming dapat asikasuhin, magmula sa paghahanap ng matitirhan o bahay at pag-aaplay ng Canadian na mga dokumento o papeles magsisilbi ng iyong pagkakakilanlan, hanggang sa paghahanap ng trabaho at pagpapatala ng iyong mga anak sa pag-aaral.

Ang bahaging ito ng Dulugan ng Impormasyon Tungkol sa Imigrasyon ay magbibigay na mga mungkahi, payo at tulong upang tulungan ang mga bagong dating na maiayos, mai-ugnay at maging bahagi sa bagong buhay sa Hilagang-Kanlurang Ontario. Mababasa mo rin dito ang mga pangunahing pansuportang serbisyo na makakatulong sa iyo upang maramdaman mo na ito ay ang iyong bagong tahanan at bayan sa mga una mong linggo.
 

Maghanap ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa:


Basahin mo ang Taalan-Pansisiyasat Pagdating Mo upang ikaw ay magabayan sa pamamagitan ng mga mahahalagang bagay na dapat mong gawin sa pagdating mo dito sa Hilagang Kanlurang Ontario.


Mga Dagdag na Mapagkukunan ng Tulong: